Доставка на ДМА със следните обособени позиции

Доставка на ДМА със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Шприц машина със затварящо усилие 1200т с робот със сервозадвижване – 1 бр.; Обособена позиция № 2: Шприц машина със затварящо усилие 900т с робот със сервозадвижване – 1 бр.

по проект BG-RRP-3.004-0827 „Технологична модернизация в предприятието“по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ в рамките Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация.

Документация :

Публична покана

Декларация кандидати

Декларация подизпълнители

Договор

Изисквания

Методика

Оферта PMS 80

Общи условия

Публична покана 2023

Списък доставки

Справка оборот

Техническа спецификация