„Технологична модернизация в предприятието“

Гама Пласт БГ ООД подписа договор по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация

На 10.04.2023г. Гама Пласт БГ ООДподписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-0827-C01  „Технологична модернизация в предприятието“, съфинансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“. Проектът е с продължителност от 12 месеца и е на стойност 1 400 000 лв., от които 700 000 лв. са безвъзмездно европейско съфинансиране.

Общите цели на проекта са свързани с повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизация на производствената верига в Гама Пласт БГ ООД. Целите са насочени и към възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията, създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността на компанията. Специфичните цели на проекта са свързани, от една страна, с цифровизация на основни етапи на технологичния процес при производството на пластмасови изделия чрез осигуряване на интелигентно високотехнологично оборудване от ново поколение.

Специфичните цели, от друга страна, са насочени и към разширяване на производствения капацитет на съществуващ стопански обект на Гама Пласт БГ ООД в с. Царацово чрез увеличаване на производителността на фирмените продукти – пластмасови изделия за хладилната индустрия и други пластмасови детайли с около 20% за 2024г. спрямо данните за 2021г. Целите на проекта ще се реализират чрез основната дейност -„Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед разширяване на производствения капацитет“, която е свързана с закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА за производство на пластмасови изделия.

Основните резултати от проекта са подобрена ефективност на производствените процеси чрез въведени цифрови технологии при производството на пластмасови изделия; разширен производствен капацитет на продуктите с 20% в края на 2024г.спрямо 2021г.; нарастване на приходите от продажби с поне 15% в края на 2024г. спрямо 2021г.; подобрено качество на пластмасовите продукти; намаляване на производствените разходи; намален брак.