admin

Доставка на ДМА със следните обособени позиции

Доставка на ДМА със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Шприц машина със затварящо усилие 1200т с робот със сервозадвижване – 1 бр.; Обособена позиция № 2: Шприц машина със затварящо усилие 900т с робот със сервозадвижване – 1 бр. по проект BG-RRP-3.004-0827 „Технологична модернизация в предприятието“по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № […]

Доставка на ДМА със следните обособени позиции Read More »

„Технологична модернизация в предприятието“

Гама Пласт БГ ООД подписа договор по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация На 10.04.2023г. Гама Пласт БГ ООДподписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-0827-C01  „Технологична модернизация в предприятието“, съфинансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“. Проектът е с продължителност от 12 месеца и е на стойност

„Технологична модернизация в предприятието“ Read More »

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на СМР – осигуряване на топлоизолационни системи от сандвич панели“ по проект BG16RFOP002-6.002-0864-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, съфинансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ Техническа спецификация Декларация подизпълнители Договор проект Методика КО Приложение 3.2 Публична покана ПМС 160 Приложение 3.3 Изисквания

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ Read More »

Eвро проект

BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект №BG16RFOP002-2.083-0255 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКО И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“ Главна цел: Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез

Eвро проект Read More »

Европейски Проект

Гама Пласт БГ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0626-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 На 25.01.2021г. Гама Пласт БГ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0626-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от

Европейски Проект Read More »